Haber Detayı
07 Temmuz 2015 - Salı 23:13 Bu haber 839 kez okundu
 
100 ADET POLİÜRETAN KAR BIÇAĞI HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI/AFYONKARAHİSAR
Resmi İlan Haberi


100 ADET POLİÜRETAN KAR BIÇAĞI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                       :2015/87348
1-İdarenin
a)
Adresi                                            :KONYA YOLU ÜZERİ 5. KM. AFYONKARAHİSAR                                                          AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası           :2722165043-4197 - 2722165829
c) Elektronik Posta Adresi
ç) İhale dokümanının                       :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

görülebileceği internet adresi

(varsa)
2-İhale konusu malın
a)
Niteliği, türü ve miktarı              :100 ADET KAR BIÇAĞI (920*240*30MM)

                                                           Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı                                                          içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri                                    :AFYONKARAHİSAR HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI                                                    MALZEME BÖLÜK KOMUTANLIĞI DEPOLARINA                                                           TESLİM EDİLECEKTİR.
c) Teslim tarihi                                 :Teslim Süresi ; 30 (OTUZ) takvim günüdür.
3- İhalenin
a)
 Yapılacağı yer                               :13 ÜNCÜ İKMAL MERKEZİ KOMUTANLIĞI / İHALE                                                      KOMİSYON BAŞKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR
b) Tarihi ve saati                              :23.07.2015 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi:
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri:
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı 13 ÜNCÜ İKMAL MERKEZİ KOMUTANLIĞI / İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 13 ÜNCÜ İKMAL MERKEZİ KOMUTANLIĞI / İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basın 111542 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar   www.ilanlar.gov.tr’de

Kaynak: Editör: Ahmet Akosmanoğlu
 
Etiketler:
Yorumlar