Haber Detayı
12 Ekim 2015 - Pazartesi 20:41 Bu haber 524 kez okundu
 
10 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI AFYONKARAHİSAR İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Resmi İlan Haberi


10 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                    : 2015/122303

1- İdarenin

a) Adresi                                             : ORHANGAZİ MH. NEDİM HELVACIOĞLU BULVARI 03200

UYDUKENT AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve faks numarası       : 444 4 234 - 6371 - 02722137936

c) Elektronik Posta Adresi           : afyonkhbgsmerkezisatinalmaf(f)gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)                  : https://ekap.kik.gov.tr/RKAP/

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı            : 10 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                    : 1-2-3-4-5-6-7-8-9 NOLU KALEMLERİN TAMAMI AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİNE 10. KALEMİN 7 TANESİ AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİNE 2 TANESİ İSE SANDIKLI DEVLET HASTANESİNE TESLİM EDİLECEKTİR.

c) Teslim tarihi                                  : Sözleşmenin 10.2.1. maddede belirtilen sürelerde cihazlar kurulu ve çalışır vaziyette ilgili hastanelere teslim edilmelidir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                               : Orhangazi Mah. Nedim Helvacıoğlu Bulvarı Uydukent / Afyonkarahisar

b) Tarihi ve saati                              : 04.11.2015 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi:

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen vc düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

1- 7.kalem Hastabaşı Monitörü, 8. kalem Vcntilatör Cihazı ve 9.kalem 12 Kanallı EKG Cihazı için teklif verecek firmalar; Garanti bitim süresinden sonra yüklenici ve yurt içindeki distribütör veya üretici firma tarafından 10 (on) yıl yedek parçayı ücreti karşılığında temin edeceğine dair belgeyi, gerekli yedek parçaların ve işçiliğin, döviz bazında bedelinin belirtildiği imzalı kaşeli belgeyi ihale dosyasında sunacaklardır.

2- 10. kalem Elektrokotcr Cihazı için teklif verecek firmalar; teklif edilen cihazın en az 3 (üç) yıl garantili olduğunu, 10 (on) yıl yedek parça temini sağlayacağını kaşe imzalı evrakla belgelendirmen ve bu belgeyi ihale dosyasında sunmalıdırlar.

4.3.3.

4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1- T.C Sağlık Bakanlığının 23.03.2015 Tarih ve 2015/09 Sayılı Genelgelerine İstinaden Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında olan ürünler ile ilgili olarak teklif edilen ürünlerin, Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası Barkod Numaraları ile Tedarikçiler ve Bayilerin Bayi Onaylarının bulunması zorunludur. Bayi tanımlayıcı numaralarının ve ürünlerin UBB çıktılarının ihale dosyasında bulunması zorunludur. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında olmayan ürünler ile ilgili olarak teklif edilen ürünlerin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında olmadığına dair beyanlarını teklif zarfı içinde sunacaklardır. Eksikliği halinde teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.

2- Yerli malı tekif eden istekliler, bu avantajdan yararlanmak için, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğine bağlı ilgili Oda / Borsalar tarafından "Yerli Malı Belgesi" ile belgelendirilmesi gerekmektedir. Yerli Malı Belgesi ve hangi kalem için yerli malı teklif edildiğini belirten bir liste ihale dosyasında sunulacaktır.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1- Teklif verilen cihazlar için katalog vaye bröşür ihale dosyasında sunulacaktır.

2- 3.kalem Kombine Elektroterapi Cihazına Teklif veren firmalar bu şartnameye "...marka...model elektroterapi cihazı Teknik Şartnameye uygunluk Belgesi" başlığı altında madde madde açıklayıcı şekilde cevap vermeli ve bu cevaplar orijinal dökümanlardaki bilgilerle tutarlı olmalıdır. Şartnameye uymayan teklifler değerlendirilmeyecektir.

3- 7.kalem Hastabaşı Monitörü, 8.kalem Ventilatör Cihazı ve 9.kalem 12 Kanallı EKG Cihazı için teklif verecek firmalar; Teknik servis imkanlarını ve alt yapısını belgeleyecektir. (Teknik personel sayısı, bakım, onarım imkanları vb.) Ayrıca istekli veya üretici veya disribütör adına ihale tarihinde geçerli olan yetkili kurum/kuruluş tarafından verilen Satış sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesini teknik şartnameye uygunluk belgesi ekinde sunacaktır.

4- 7.kalem Hastabaşı Monitörü, 8.kalem Ventilatör Cihazı ve 9.kalem 12 Kanallı EKG Cihazı için teklif verecek

firmalar; Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesini düzenleyecek ve sunacaklardır. Bu belge........Cihazı Teklifimizin

Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi başlığı altında, teklif veren isteklinin başlıklı kağıdına yazılmış ve her sayfası yetkili kişi tarafından Ad Soyad yazılarak imzalanmış ve istekli kaşesi ile kaşelenmiş olacaktır. Bu işlem ortak katılım durumunda her bir ortak tarafından yerine getirilecektir. Teknik Şartnamedeki her maddeye tek tek Türkçe cevap verilecektir. Teknik Şartnamede yer alan tüm maddeler cihazın orijinal dokümanları üzerinde işaretlenmiş olmalıdır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya Özel Kuruluşlara yapılan her türlü Tıbbi Cihaz Satış İşi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı AFYONKARA HİSAR İLİ KAMU HASTANELİRİ BİRLİĞİ GENELSEKRETERLİK MERKEZİ SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AFYONKARAHİSAR KAMU HASTANELİRİ BİRLİĞİ GENELSEKRETERLİK MERKEZİ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ündcn az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basın 155711 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar  www.ilanlar.gov.tr’de

Kaynak: Editör: Ahmet Akosmanoğlu
 
Etiketler:
Yorumlar