Haber Detayı
28 Mayıs 2015 - Perşembe 20:47 Bu haber 722 kez okundu
 
1 ADET CENAZE NAKİL ARACİ ALIMI AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Resmi İlan Haberi


1 ADET CENAZE NAKİL ARACI ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                :2015/66156
1- İdarenin
a)
 Adresi                                                       :KARAMAN MAHALLESİ  ALBAY REŞAT                                                                        ÇİĞİLTEPE CADDESİ NO:11                                                                                             AFYONKARAHİSAR MERKEZ/                                                                                          AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası                    :2722142247 - 2722123444
c) Elektronik Posta Adresi                         :
ç) İhale dokümanının görülebileceği      :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)
2- İhale konusu malın
a)
 Niteliği, türü ve miktarı                        :1 ADET CENAZE NAKİL ARACI ALIMI
                                                                       Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale                                                                           dokümanı içinde bulunan idari                                                                                       şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri                                              :AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ MAKİNA                                                                    İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ

c) Teslim tarihi                                            :CENAZE NAKİL ARACI SÖZLEŞME                                                                                 TARİHİNDEN İTİBAREN 45 TAKVİM GÜNÜ                                                                  İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.
3- İhalenin
a)
 Yapılacağı yer                                         :KARAMAN MAİL ALBAY REŞAT/ÇİĞİLTEPE

                                                                       CAD. NO:11 AFYONKARAHİSAR
b) Tarihi ve saati                                        :10.06.2015 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve islenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kasıtlı olduğu Ticaret ve veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri:
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler.
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler.
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi.
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından ada) veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu.
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası taralından ada) veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi.
ç) (Değişik: 16/8/2014-29090 R.G./3. md.)Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve ada) veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.2. Satış sonrası servis, hakim ve onarıma ilişkin belgeler:

CENAZE NAKİL ARACI 2 YIL GARANTİLİ OLACAKTIR.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

1- TSE-HYB HİZMET YETERLİLİK BELGESİ,
2- ISO-9001:2008 YÖNETİM SİSTEM BELGESİ.
3- ISO-14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEM BELGESİ,
4- 0HSAS18001:2007 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEM BELGESİ,
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve salın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY ( Türk Lirası)karşılığı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ İHALE SALONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
İlan Olunur.

Basın 87916 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilanlar.gov.tr’de

Kaynak: Editör:
 
Etiketler:
Yorumlar