Haber Detayı
28 Ağustos 2015 - Cuma 14:27 Bu haber 536 kez okundu
 
96 KALEM MUHTELİF HİZMET ARAÇLARI YEDEK PARÇA MAL 13 NCÜ İKM.MERK.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLİĞİ GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK
Resmi İlan Haberi


96 KALEM MUHTELİF HİZMET ARAÇLARI YEDEK PARÇA MAL alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                    :2015/103081

1-İdarenin
a)
Adresi                                           :ÖRNEKEVLER MAHALLESİ FATİH YOLU ÜZERİ                                                         KÖMÜRCÜLER SİTESİ KARŞISI AFYONKARAHİSAR                                                  MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası        :2722165700 - 2722162840
c) Elektronik Posta Adresi
ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi      :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
(varsa)
2-İhale konusu malın
a)
Niteliği, türü ve miktarı            :96 KALEM MUHTELİF HİZMET ARAÇLARI YEDEK                                                    PARÇA MAL ALIMINA AİT TÜR VE ÖZELLİKLERİ                                                      ONAY BELGESİNE EKLİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR                                                     Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı                                                        içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)
 Teslim yeri                                  :13' ÜNCÜ İKMAL MERKEZİ KOMUTANLIĞI                                                              TŞN.(DAY-) 536 MAL SAYMANLIĞI DEPOLARINA                                                   TESLİM EDİLECEKTİR
c) Teslim tarihi                                :Teslim Süresi/İşin Süresi: Sözleşmenin                                                                      imzalanmasına müteakip (izleyen) 40 (Kırk)                                                            takvim günüdür.
3- İhalenin
a)
Yapılacağı yer                             :13 ÜNCÜ İKMAL MERKEZİ KOMUTANLIĞI /                                                                       İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI /                                                                                 AFYONKARAHİSAR
b) Tarihi ve saati                             :09.09.2015-14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri:

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı 13 ÜNCÜ İKMAL MERKEZİ KOMUTANLIĞI / İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 13 ÜNCÜ İKMAL MERKEZİ KOMUTANLIĞI / İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basın 135685 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilanlar.gov.tr’de

Kaynak: Editör: Ahmet Akosmanoğlu
 
Etiketler:
Yorumlar