Haber Detayı
21 Eylül 2015 - Pazartesi 20:26 Bu haber 536 kez okundu
 
AFYONKARAHİSAR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI HALK SAĞLIĞI LABORATUVARINDA KULLANILMAK ÜZERE MEDİKAL GAZ SİSTEMLERİ MALZEMESİ VE MONTAJI SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU AFYONKARAHİSAR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
Resmi İlan Haberi


AFYONKARAHİSAR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI HALK SAĞLIĞI LABORATUVARINDA KULLANILMAK ÜZERE MEDİKAL GAZ SİSTEMLERİ MALZEMESİ VE MONTAJI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                      :2015/118363

1 İdarenin

a) Adresi                                            :DERVİŞ PAŞA MAHALLESİ DR. MAHMUT HOCA                                                  CADDESİ 26 03200 AFYONKARAHİSAR                                                                    MERKEZ/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve faks numarası              :2724440430 2722151084

c) Elektronik Posta Adresi                 :hsm03.destek@saglik.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)                        :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2 İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                 :AFYONKARAHİSAR HALK SAĞLIĞI                                                                                   MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI HALK SAĞLIĞI                                                                 LABORATUVARINA GAZ MALZEMESİ ALIMI VE                                                 MONTAJI

                                                           Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde                                                   bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                         :AFYONKARAHİSAR HALK SAĞLIĞI                                                                                    LABORATUVARI

c) Teslim tarihi                                   :yüklenici 60 takvim günü içerisinde mal teslimi ve                                                 montajı tamamlayacaktır.

3 İhalenin

a) Yapılacağı yer                                :Afyonkarahisar Halk Sağlığı Müdürlüğü İhale Salonu                                                       Dervişpaşa Mahallesi Dr.Mahmut HOCA Cad. No:26                                                       AFYONKARAHİSAR

b) Tarihi ve saati                                :28.09.2015 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi:

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına

ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin

içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri:

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler.

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler.

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler.

c) Aday veya istekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Teknik şartnamede yer alan tüm malzemeler en az iki yıl garantili olmalıdır.

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

Teknik şartnamede yer alan postabaşı regülatörleri için İSO 9001:2008 ve TSE kalite sistem belgeleri olmalıdır.

Teknik şartnamede yer alan medikal bakır borular için İSO 9001:2008 kalite sistem belgeleri olmalıdır.

Teknik şartnamede yer alan kollektörler için İSO 9001:2008. İSO 13485:2003 kalite sistem belgeleri olmalıdır.

Teknik şartnamede yer alan tij bağlantı boruları için İSO 9001:2008. İSO 13485:2003 kalite sistem belgeleri olmalıdır.

Teknik şartnamede yer alan yüksek basınç düşürücü ünite için İSO 9001:2008 kalite sistem belgeleri olmalıdır.

Teknik şartnamede yer alan gaz kesme vana kutusu ve alarm ünitesi için İSO 9001:2008. İSO 13485:2003 kalite sistem belgeleri olmalıdır, ayrıca üretici firma TSE Hizmet Yeri Yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye

cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Tedarik edilecek mallar için Teknik şartnameye cevap verilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı AFYONKARAHİSAR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyonkarahisar Halk Sağlığı Müdürlüğü Döner Sermaye Satın alma Birimi Dervişpaşa Mahallesi Dr. Mahmut HOCA Cad. No:26 AFYONKARAHİSAR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3"ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basın 147260 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilanlar.gov.tr’de

 

 

Kaynak: Editör: Ahmet Akosmanoğlu
 
Etiketler:
Yorumlar