Haber Detayı
12 Temmuz 2015 - Pazar 21:45 Bu haber 798 kez okundu
 
AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ
Resmi İlan Haberi


SIZINTI SUYU HAVUZU VE DRENAJ HATTI YAPIM yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası                                         :2015/88558

1 -İdarenin
a) Adresi
                                                             :Karaman Mah. Albay Reşat Çiğiltepe Cad. Belediye Hizmet Binası.                                                                     Kat:5 Daire:510-511 03100 AFYONKARAHİSAR                                                                                                        MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası                             :2722142803 - 2722142804
c) Elektronik Posta Adresi                                 :bilgi@afcebir.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği               :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a)
Niteliği, türü ve miktarı                                 :Lot 1/A'nın çevresine yaklaşık 1000 metrelik Sızıntı Suyu Drenaj                                                                       Hattı, Lot 1/B'nin yaklaşık 6000 metreküplük Sızıntı Suyu Havuzu                                                                        ve Lot 1/B'yi ikiye ayıracak olan yaklaşık 235 metrelik Ara Şedde                                                                 yapımı Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde                                                                bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer                                                 :AFYONKARAHİSAR ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ KATI ATIK DÜZENLİ                                                                    DEPOLAMA VE BERTARAF TESİSİ
c) İşe başlama tarihi                                            :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde yer teslimi                                                                      yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                                                         :Yer tesliminden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.
3- İhalenin
a)
 Yapılacağı yer                                                  :KARAMAN MAH. ALBAY REŞAT ÇİĞİLTEPE CADDESİ                                                                                               AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ HİZMET BİNASI KAT:5 MECLİS                                                                               SALONU
b) Tarihi ve saati                                                 :28.07.2015 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.
 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1.
 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİ DRENAJ HATTI VE SIZINTI SUYU HAVUZU YAPIM İŞİ VE YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLAR TEBLİĞİ A-lll, A-IV. A-IX, A-XI ve A-XVI GRUPTA BELİRTİLEN İŞLER
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İNŞAAT VEYA ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
5.
 Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı AFYONKARAHİSAR ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dâhil yurtiçi için 220 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 240 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini HALK BANKASI AFYONKARAHİSAR ŞUBESİ TR100001200918300006000014 IBAN NOLU HESAP yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır, ihale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AFYONKARAHİSAR ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1,20
ihale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın 114021 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilanlar.gov.tr’de

Kaynak: Editör: Ahmet Akosmanoğlu
 
Etiketler:
Yorumlar