Haber Detayı
03 Kasım 2015 - Salı 19:18 Bu haber 709 kez okundu
 
AFYONKARAHİSAR KÖY YOLLARI DERE YATAĞI GEÇİŞLERİ KÖPRÜ YAPIMI BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ-18.BÖLGE İSPARTA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Resmi İlan Haberi


Afyonkarahisar Köy Yolları Dere Yatağı Geçişleri Köprü Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası                                    :2015/138254
1-İdarenin
a)
 Adresi                                                            :Eğirdir Yolu 3. km 32340 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
b) Telefon ve faks numarası                      :2462241104 - 2462241116
c) Elektronik Posta Adresi                           :dsi18@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği       :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a)
Niteliği, türü ve miktarı                           :18 ad. köprünün ve bu köprülerin yaklaşım yollarının
                                                                              yapılması ile köprülerin menba ve mansap kısımlarında dere
                                                                              yataklarının düzenlemelerinin yapılması
                                                                              Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde
                                                                              bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer                                              :Afyonkarahisar İl Merkezi, Sinanpaşa İlçesi, Çay İlçesi,
                                                                              Sandıklı İlçesi, Bolvadin İlçesi, Evciler İlçesi, Şuhut İlçesi,
                                                                              Hocalar İlçesi sınırları içerisinde yer alan muhtelif dereler
c) İşe başlama tarihi                                       :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer
                                                                               teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç)
İşin süresi                                                      :Yer tesliminden itibaren 450 (Dörtyüzelli) takvim günüdür.
3- İhalenin
a)
Yapılacağı yer                                              :DSİ 18. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu Eğirdir Yolu 3. Km.
                                                                              32340 ISPARTA
b) Tarihi ve saati                                              :03.12.2015 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.
 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeler i;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 90 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1.
 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan;
1- A-I Grubu işler (Köprü ve Viyadük İşlerinde; Köprüler, Viyadükler, Alt ve üst geçitler ve Akedükler,) veya
2- A-V Grubu işler (Altyapı ve üstyapı karayolu işlerinde; otoyollar, devlet, il ve köy yollan, cadde ve
sokak yapım işleri,) veya
3- A-IX Grubu işler kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri;
İnşaat Mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme "teklif fiyatı" ile "kalite ve teknik değer nitelik" olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A 1. Teklif fiyatı puanlaması
Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TP; Teklif puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder.
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması
Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Sıra No                                Poz No                                 Yapılan İşin Cinsi                                                                           PUAN
1                             K-KUY-                                 Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde                       
                               DYD-1                   kuruda köprü temelinin kazılması (Makine ile)                  1,595
2                             K-KUY-                                 Köprü temellerinde kuruda ve suda her dozda                  
                               DYD-2                                   demirsiz beton (C16/20 hazır 06gg beton harcı ile)          0,698
3                             K-KUY-                 Köprülerde kuruda ve suda her dozda demirli beton                                                    DYD-3                   (C30/37 hazır beton harcı ile)                                                    7,189

4                             K-KUY-                                 Plak ve kompozit köprülerin tabliyelerinde, betonarme
                               DYD 4                    kazıkta kuruda veya suda her dozda demirli beton
                                                                (C30/37 hazır beton harcı ile)(İnşaat demiri 2,016
                                                               temini ve montajjı dahil)                                                            2,016
5                             K- KUY-                Köprülerde ve heyelanlı bölgelerde f  100 cm çapında
                               DYD-5                   her boyda yerinde dökme kazık yapılması (C25/30
                                                               hazır beton harcı ile)(İnşaat demiri temini ve 13,614
                                                               montajjı dahil)                                                                                13,614
6                             K-KUY-                                 Köprülerde prefabrik betonarme öngermeli kiriş
                               DYD-6                   yapılması ve yerine konulması (inşaat demiri temin ve
                                                               montajı, ön germe çeliği, kılıf borusu temin 7,547 ve
                                                               montajı ile kiriş betonu, kiriş nakli ve kiriş montajı dahil) 7,547  
7                             K-KUY-                                 Köprülerde 0-80mm boyuna hareket kapasiteli, sabit
                               DYD-7                   ankrajlı, kauçuk contalı, sıcak haddelenmiş veya ekstrüde
                                                                özel çelik profilli, su geçirmez tip, genleşme
                                                               derzi yapılması ve yerine konulması                                      1,009
8                             K-KUY-                                 8 Neopren mesnet tertibatı                                                      0,092
                               DYD-8
 9                            K-KUY-                 Fonttan ızgara, kapak, garguy yapılması                               0,034
                               DYD 9
10                           K-KUY-                                 Profilli demirden korkuluk yapılması ve yerine
                               DYD-10                 konulması (Malzeme dahil) (Boyama ve nakliye dahil)
11                           K-KUY-                 Çimento badana                                                                            0,036
                               DYD-11
12                           K-KUY -                                Köprülerde polimer bitümlü membran ile su
                               DYD-12                 yalıtımı yapılması                                                                            0,459
13                           K-KUY -                                Prekast cephe panelleri yapılması ve yerine
                               DYD-13                 konulması (Toprakarme hariç) (Her ebat ve kalınlıkta)   0,090
14                           K-KUY-                                 1.33 m ara dikmeli L=480 takozlu oto korkuluk
                               DYD-14                 yapılması (malzeme temini ve nakli dahil)                           0,435
15                           K-KUY-                                 Sert PVC Plastik Su                                                                        0,014
                               DYD-15
16                           K-KUY-                                 TAŞ KAPLAMA                                                                                0,073
                               DYD-16
17                           K-KUY-                                 Ariyetten Gelen veya Depoya Gidecek Kazı Nakli (20Km) 2,070
                               DYD-17
18                           K-KUY-                                 Ekskavatörle her cins küskülüğün kazılması ve
                               DYD-18                 kullanılması(ariyet ocağından getirilecek veya depoya
                                                               gidecek kazılarda)                                                                          0,284
19                           K-KUY-                                 Ekskavatörle yumuşak kayanın kazılması ve
                               DYD-19                 kullanılması(ariyet ocağından getirilecek veya depoya
                                                               gidecek kazılarda)                                                                          0,348

20                           K-KUY-                                 Ekskavatörle sert kayanın kazılması ve kullanılması
                               DYD-20                 (ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek         0,229
                                                               kazılarda)
21                           K-KUY-                                 21 Makine ile her cins toprak zeminde reglaj
                               DYD-21                 Not:Poz KGM/2500 deki Not gibidir                                       0,036
22                           K-KUY-                                 Asfalt betonu aşınma tabakası malzemelerinin
                               DYD-22                 temini(Kırılmış ve elenmiş ocak                taşı ile) (Tip-1)                  0,026
23                           K-KUY-                 Sem. Sıkışmış kalınlıkta 1 m2 asfalt betonu aşınma
                               DYD-23                 tabakası yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı
                                                               ile) (Tip-1)                                                                                         0,069
24                           K-KUY-                                 2 cm kalınlıkta mastik asfalt kaplama yapılması ve
                               DYD-24                 üzerine bir tabaka sathi kaplama çekilmesi(Köprü
                                                               döşemesi ve benzeri yerlerde)                                                               4,607
25                           K-KUY-                 Elenmiş çakıllı malzemeden konkasörle kırılmış ve
                               DYD-25                 elenmiş malzeme ile alttemel yapılması                               0,332
26                           K-KUY-                                 Temel yapılması(Elenmiş çakıllı malzeme ve ocak
                               DYD-26                 taşından konkasörle kırılmış malzeme ile)                           0,264
27                           K-KUY-                                 TAŞ TAHKİMAT YAPILMASI (Kazı ve Nakliyeler dahil)     5,803
                               DYD-27
                                                               TOPLAM                                                                                            50,00

Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen fiyatların toplam tekliflerine oranının; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %70 - %130 aralığında (%70 ve %130 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklif oranları %70 - %130 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.
A.3. Toplam puan
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
A. 4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;
FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder.
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası)karşılığı DSİ 18.Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü Eğirdir Yolu 3. Km 32340 ISPARTA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 18. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu Eğirdir Yolu 3. Km. 32340 İSPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


Orman ve Su işleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği?ne göre (A) Alt yapıişleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.1.2.maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N'katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.
İlan olunur.

Basın 171740 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar   www.ilanlar.gov.tr’de

 

Kaynak: Editör: Ahmet Akosmanoğlu
 
Etiketler:
Yorumlar