Haber Detayı
19 Kasım 2015 - Perşembe 20:31 Bu haber 663 kez okundu
 
AFYONKARAHİSAR LOKO BAKIM ATELYE MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI VE ANAHAT İLE MANEVRA LOKOMOTİFLERİNİN TEMİZLİK (MALZEME HARİÇ) HİZMET ALIM İŞİ T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD) 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Resmi İlan Haberi


Afyonkarahisar Loko Bakım Atelye Müdürlüğü binası ve anahat ile manevra lokomotiflerinin temizlik (malzeme hariç) hizmet alım işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                                    :2015/159160
1-İdarenin
a)
Adresi                                                            :Aliçetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No:2/1 03030 GAR
                                                                               AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası                      :2722137621 - 2722141943
c) Elektronik Posta Adresi                          :tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği     :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu hizmetin
a)
Niteliği, türü ve miktarı                          :Afyonkarahisar Loko Bakım Atelye Müdürlüğü binası ve
                                                                              anahat ile manevra lokomotiflerinin temizlik (malzeme hariç)
                                                                              hizmet alım işinin 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arası aylık
                                                                              11 kişi ile yürütülmesi işidir.
                                                                              Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde
                                                                              bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer                                              :TCDD Afyonkarahisar Loko Bakım Atelye Müdürlüğü
c) Süresi                                                             :İşe başlama tarihi 01.01.2016, işin bitiş tarihi 31.12.2016
3- İhalenin
a)
 Yapılacağı yer                                              :TCDD. 7. Bölge Müdürlüğü Eğitim ve Toplantı Salonu
                                                                              Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR
b) Tarihi ve saati                                             :15.12.2015 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin iyinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İm/a Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptınlamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Dezenfeksiyon, Bina Temizliği, Diğer Ulaşım Araçlarının Temizliği (Tren. Otobüs, Metro Vagonları ve Troleybüs Temizliği) benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı TCDD. 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR Veznesi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD. 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Başkanlığı- GAR/AFYONKARAHİSAR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini. Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın 187124 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilanlar.gov.tr’de

 

Kaynak: Editör: Ahmet Akosmanoğlu
 
Etiketler:
Yorumlar