Haber Detayı
18 Kasım 2015 - Çarşamba 20:09 Bu haber 744 kez okundu
 
AKARYAKIT AFYONKARAHİSAR E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
Resmi İlan Haberi


AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almakladır:
İhale kayıt Numarası                                    :2015/158852
1-İdarenin
a)
 Adresi                                                            :Esentepe mahallesi Kale görünmez mevkii Konya yolu üzeri
                                                                               52/2 03340 AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve faks numarası                      :2722161178 - 2722164525
c) Elektronik Posta Adresi                           :
ç) İhale dokümanının görülebileceği       :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a)
 Niteliği, türü ve miktarı                           :EURO DİZEL: 30.850 LİTRE, KURŞUNSUZ BENZİN: 100 LİTRE.
                                                                              Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde
                                                                              bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                                   :ARAÇLARA PETROL İSTASYONUNDA İKMAL OLACAK,
                                                                              JENERATÖRE KIRIMDA İKMAL OLACAK. İL DIŞI ARAÇLARIN
                                                                              SEFERERİNDE TAŞIT TANITMA KARTI İLE BULUNDUĞU
                                                                              YLERDEKİ PETROL İSTASYONUNDAN İKMAL OLACAK,
                                                                              İHALEYİ ALAN FİRMAYA FATURA EDİLDİKTEN SONRA
                                                                              YÜKLENİCİ FİRMACA KURUMA FATURA EDİLECEKTİR.

c) Teslim tarihi                                                 :ARAÇLARA PETROL İSTASYONUNDA İKMAL OLACAK,
                                                                              JENERATÖRE KURUMDA İKMAL OLACAK. İL DIŞI ARAÇLARIN
                                                                              SEFERERİNDE TAŞIT TANITMA KARTI İLE BULUNDUĞU
                                                                              YLERDEKİ PETROL İSTASYONUNDAN İKMAL OLACAK,
                                                                              İHALEYİ ALAN FİRMAYA FATURA EDİLDİKTEN SONRA
                                                                              YÜKLENİCİ FİRMACA KURUMA FATURA EDİLECEKTİR.

3- İhalenin
a)
 Yapılacağı yer                                              :AFYONKARAHİSAR E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
                                                                              ESENTEPE MAHALLESİ KONYA YOLU ÜZERİ NO 1
                                                                               03030/AFYONKARAHİSAR

b) Tarihi ve saati                                              :30.11.2015- 14:00
4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. 
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi:
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kasıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin. ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
EPDK.BAYİLİK LİSANSI VE PİYASAYA ARZ ETTİĞİ ÜRÜNE AİT BAYİLİK SÖZLEŞMESİ
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler.
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler.
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
EPDK.DAN AKARYAKITA İLİŞKİN STANDARTLARI İÇERİR BELGELER.
4.3.2. Satış soması servis, bakim ve onarıma ilişkin belgeler:
EPDK.DAN BAYİLİK LİSANSI VE PİYASAYA ARZETTİĞİ ÜRÜNE AİT BAYİLİK BELGESİ/TİCARET VE KSANLAYİ ODASI/VEYA MESLEK ODASI ÜYELİK BELGESİ.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

EPDK.DAN BAYİLİK LİSANSI VE PİYASAYA ARZETTİĞİ ÜRÜNE AİT BAYİLİK BELGESİ.
4.3.3.2. Ürünlerin piyasaya arana ilişkin belgeler:
EPDK.DAN BAYİLİK LİSANSI VE PİYASAYA ARZETTİĞİ ÜRÜNE AİT BAYİLİK BELGESİ.

4.3.3.3. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
EPDK.DAN BAYİLİK LİSANSI VE PİYASAYA ARZETTİĞİ ÜRÜNE AİT BAYİLİK BELGESİ/TİCARET VE KSANLAYİ ODASI/VEYA MESLEK ODASI ÜYELİK BELGESİ.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı AFYONKARAHİSAR E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU ESENTEPE MAHALLESİ KONYA YOLU ÜZERİ NO 1 03340/AFYONKARAHİSAR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AFYONKARAHİSAR E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU ESENTEPE MAHALLESİ KONYA YOLU ÜZERİ NO 1 03030/AFYONKARAHİSAR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basın 185829 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar  www.ilanlar.gov.tr’de

Kaynak: Editör: Ahmet Akosmanoğlu
 
Etiketler:
Yorumlar