Haber Detayı
17 Kasım 2015 - Salı 20:33 Bu haber 617 kez okundu
 
ATIK DEPOLAMA ALANININ KARAYOLUNA BAKAN KISIMLARININ RÜZGAR KESİCİ LEVHA İLE ÇEVRİLMESİ TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. AFYON ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
Resmi İlan Haberi


ATIK DEPOLAMA ALANININ KARAYOLUNA BAKAN KISIMLARININ RÜZGAR KESİCİ LEVHA İLE ÇEVRİLMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır
İhale Kayıt Numarası                    :2015/154539
1-İdarenin
a)
 Adresi                                             :Afyonkarahisar Konya Karayolu 22 KM No.1 03040
                                                                AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası       :2722483480 - 2722483487
c) Elektronik Posta Adresi           :ticaret2@hotmail.com
ç) İhale dokümanının                    :https://ekap.kik.gov tr/EKAP/
görülebileceği internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a)
Niteliği, türü ve miktarı            :Afyon Şeker Fabrikası atık depolama alanının karayoluna bakan
                                                               kısımlarının rüzgar kesici levha ile çevrilmesi yapım işidir.
                                                               Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokumanı içinde bulunan idari 
                                                               şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer                              :T.Ş.F.A.Ş Afyon Şeker Fabrikası
c) İşe başlama tarihi                       :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi
                                                               yapılarak işe başlanacaktır
ç) İşin süresi                                      :Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür
3- İhalenin
a)
 Yapılacağı yer                               :T.Ş.F.A.Ş Afyon Seker Fabrikası Afyon-Konya Karayolu 22 Km  
                                                               Afyonkarahisar
b) Tarihi ve saati                              :26.11.2015 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.
 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kışı olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
4.1.2.1. Gerçek kışı olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.2.2. Tüzel kışı olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir Ancak ışın tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz
4.1.6 Tüzel kışı tarafından ış deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli malı müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve malı yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1.
 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(B) ÜSTYAPI(BİNA)IŞLERI
III.GRUP: BİNA İŞLERİ
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle inşaat Mühendisleri ve Mimarlar ihaleye girebileceklerdir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.Ş.F.A.Ş Afyon Şeker Fabrikası -Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.Ş.F.A.Ş Afyon Şeker Fabrikası - Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'unden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir
11. Verilen tekliflerin geçerlilik suresi ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N):1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Basın 184735 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar  www.ilanlar.gov.tr’de

Kaynak: Editör: Ahmet Akosmanoğlu
 
Etiketler:
Yorumlar