Haber Detayı
16 Haziran 2015 - Salı 21:03 Bu haber 601 kez okundu
 
BİNA BAKIM VE ONARIMI YAPTIRILACAKTIR YURTKUR ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (KAPATILAN) DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Resmi İlan Haberi


Dinar Yurdu Kule Çatıları Kapatılması ve Onarımı, Çiğiltepe Yurdu Giriş Yolu, Sosyal Tesis Girişi, Tiyatro Salonu Asma Tavan Onarımı, Tınaztepe Yurdu Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Düzenlemesi ve Tınaztepe-Çiğiltepe Yurtlan Çevre Aydınlatması Onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.


İhale Kayıt Numarası                                              :2015/74113
1-
İdarenin
a) Adresi                                                                          :Büyükdere Mah.Gençlik Bulvarı No:10/4 26040 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası                               :2222302266 - 2222215308
c) Elektronik Posta Adresi                                   :yurtkur_eskisehir@ttmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği          :https://ekap.kikgov.tr/EKAP/ internet adresi
2- İhale konusu yapım işinin
a)
 Niteliği, türü ve miktarı                                 :1 Adet Yapım İşi-Kule Çatıları Kapatılması ve Onarımı, Giriş Yolu, Sosyal Tesis Girişi,                                                                                       Tiyatro Salonu Asma Tavan Onarımı, Çevre Aydınlatması Onarımı
                                                                                              Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden                                                                                         ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                                                        :Dinar Yurt Müdürlüğü (Dinar/AFYONKARAHİSAR),
                                                                                              Çiğiltepe Yurt Müdürlüğü-Tınaztepe Yurt Müdürlüğü (AFYONKARAHİSAR)
c)
 İşe başlama tarihi                                                                       :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe                                                                                                başlanacaktır
ç) İşin süresi                                                                 :Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
3- İhalenin
a)
 Yapılacağı yer                                                         :Büyükdere Mah.Gençlik Bulvarı No:10/4 26040-ESKİŞEHİR
b)
 Tarihi ve saati                                                        :06.07.2015 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.
ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1.
 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

B) ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ: III.GRUP BİNA İŞLERİ
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültelerinin; İnşaat Mühendisliği ve ya Mimarlık Bölümleri Lisans Diplolması ya da mezuniyet belgeleri.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Eskişehir Bölge Müdürlüğü (Kapatılan) İdari İşler Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Eskişehir Bölge Müdürlüğü (Kapatılan) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Basın 98249 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar   www.ilanlar.gov.tr’de

Kaynak: Editör: Ahmet Akosmanoğlu
 
Etiketler:
Yorumlar