Haber Detayı
04 Eylül 2015 - Cuma 21:33 Bu haber 640 kez okundu
 
DİNAR AJANS AMİRLİĞİ 6'LI LOJMAN BİNASINA DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ VE KALORİFER TESİSATI YAPILMASI TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TMO) AFYONKARAHİSAR MERKEZ SUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Resmi İlan Haberi


DİNAR AJANS AMİRLİĞİ 6'LI LOJMAN BİNASINA DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ VE KALORİFER TESİSATI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası                      :2015/117936
1-idarenin
a)
 Adresi                                            :Ali ÇETİNKAYA Mahallesi Silo Yolu caddesi 2/4                                                        03040 AFYONKARAHİSAR                                                                                           MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası              :2722137703 - 2722130746
c) Elektronik Posta Adresi                 :afyon.sube@tmo.gov.tr
ç) ihale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

İnternet adresi
2 İhale konusu yapım işinin
a)
Niteliği, türü ve miktarı                 :6’lı lojman binasının 5 adet lojman dairesinin                                                                doğalgaz dönüşümü ve kalorifer tesisatının yapılması
                                                           Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı                                                         içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                               :Dinar Ajans Amirliği
c) İşe başlama tarihi                           Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde                                                       yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) işin süresi                                       :Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür
3- İhalenin
a)
Yapılacağı yer                                TMO Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü Ali                                                                    ÇETİNKAYA Mah. silo Yolu Cad. No:2/4 03040                                                          Afyonkarahisar
b) Tarihi ve saati                                :16.09.2015 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
Doğalgaz dönüşümü işlerini üslenecek firma Afyonkarahisar ilinde EPDK tarafından yetkilendirilmiş, doğalgaz dönüşüm sistemleri proje ve yapım ile ilgili işlerin yetkili dağıtım firması olan AKSA DOĞALGAZ tarafından (AKSA DOĞALGAZ İç Tesisat Uygulama Esaslarına göre) yetkilendirilmiş, iş bitimine kadar süresi bulunan Doğalgaz Proje İç Tesisat Yapım Bakım Onarım Yetki belgesine sahip olmalıdır. Ve bu belge ihale teklif zarfında ihale komisyonuna sunulacaktır.
4.1.2.
 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1.
 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler.
Bu İhalede C/IV Grup işler benzeri iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Makine Mühendisi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı TMO Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü Teknik İşler Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TMO Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü Ali ÇETİNKAYA Mah. silo Yolu Cad. No:2/4 03040 Afyonkarahisar adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir

Basın 139496 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilanlar.gov.tr’de

 

Kaynak: Editör: Ahmet Akosmanoğlu
 
Etiketler:
Yorumlar