Haber Detayı
19 Kasım 2015 - Perşembe 20:30 Bu haber 639 kez okundu
 
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİĞİNİN 2016 YILI 12 AYLIK İHTİYACI İÇİN SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ALIMI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Resmi İlan Haberi


Diş Hekimliği Fakültesi Kliniğinin 2016 yılı 12 aylık ihtiyacı için Serbest Piyasadan Elektrik Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                                    :2015/159520
1-İdarenin
a)
Adresi                                                            :GÜVENEVLER MAHALLESİ İSMET İNÖNÜ BULVARI 4 03030 
                                                                              GÜVENEVLER MAH. AFYONKARAHİSAR 
                                                                              MERKEZ/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve faks numarası                      :2722167900 - 2722167080
c) Elektronik Posta Adresi                           :dhf@aku.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği       :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2- İhale konusu malın
a)
 Niteliği, türü ve miktarı                           :Afyon Kocatepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi  
                                                                              Kliniğinin 2016 yılı 12 aylık ihtiyacı için Serbest Piyasadan
                                                                              Elektrik Alımı
                                                                              Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde  
                                                                              bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                                   :Afyon Kocatepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte Binası
c) Teslim tarihi                                                 :01.01.2016 saat 00.01 tarihinde işe başlanır. Ancak idarenin
                                                                              ön görmediği durumlarda ihale sürecinin uzaması nedeniyle
                                                                              işe başlama tarihinin geciktiği hallerde: İşin başlama süresi
                                                                              sözleşmenin taraflarca imzalandıktan sonra mevzuatlar
                                                                              çerçevesinde yapılacak yasal işlemlerden sonra işe
                                                                              başlanır.31.12.2016 saat:24.00' a kadardır.

3- İhalenin
a)
Yapılacağı yer                                              :Afyon Kocatepe Üniveristesi Diş Hekimliği Fakültesi
                                                                              Güvenevler Mah. İnönü Bulv. No:4 3. Kat İhale Salonu 03030
                                                                              AFYONKARAHİSAR

b) Tarihi ve saati                                              :01.12.2015 -10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.
 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler , EPDK (Enerji Piyasası Denetleme Kurulu) Tarafından Yayınlanmış Olan Enerji Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğine Göre Serbest Tüketici Belgesi Sahibi Olan İdareye Elektrik Enerjisi Satma Yetkisi Veren; EPDK Tarafından Düzenlenmiş kendisine uygun olan lisansın (Üretim Lisansı, Otoprodüktör Lisansı, Otoprodüktör Grubu Lisansı, Toptan Satış Lisansı, Perakende Satış Lisansı) aslını veya noter onaylı suretini teklif zarfının içerisinde sunacaklardır
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Afyon Kocatepe Üniveristesi Diş Hekimliği Fakültesi Güvenevler Mah. İnönü Bulv. No:4 3. Kat Satınalma Servisi 03030 AFYONKARAHİSAR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Kocatepe Üniveristesi Diş Hekimliği Fakültesi Güvenevler Mah. İnönü Bulv. No:4 3. Kat Satınalma Servisi 03030 AFYONKARAHİSAR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basın 185676 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilanlar.gov.tr’de

Kaynak: Editör: Ahmet Akosmanoğlu
 
Etiketler:
Yorumlar