Haber Detayı
21 Eylül 2015 - Pazartesi 20:27 Bu haber 557 kez okundu
 
DOĞALTAŞ DESENLİ LEVHA (TAŞONİT VB) KAPLAMALI 6 GÖZLÜ WC KABİN (2 ADET) VE GÜVENLİK KABİNİ (2 ADET) AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Resmi İlan Haberi


DOĞALTAŞ DESENLİ LEVHA (TAŞONİT VB) KAPLAMALI 6 GÖZLÜ WC KABİN (2 ADET) VE GÜVENLİK KABİNİ (2 ADET) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                                  :2015/126419
1-İdarenin
a)
 Adresi                                                       :KARAMAN MAHALLESİ ALBAY REŞAT                                                                           ÇİĞİLTEPE CADDESİ NO:11 AFYONKARAHİSAR                                                             MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası                       :2722144255 - 2722142780
c) Elektronik Posta Adresi
ç) İhale dokümanının görülebileceği         :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a)
 Niteliği, türü ve miktarı                          :DOĞALTAŞ DESENLİ LEVHA (TAŞONİT VB.)                                                                  KAPLAMALI 6 GÖZLÜ WC KABİN (2 ADET) VE                                                                GÜVENLİK KABİNİ (2 ADET)
                                                                       Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale                                                                            dokümanı içinde bulunan idari şartnameden                                                                 ulaşılabilir
b) Teslim yeri                                               :Afyonkarahisar Merkez
c) Teslim tarihi                                             :Yüklenici taahhüdün tümünü, sözleşmenin                                                                  imzalanmasından itibaren 30 (otuz) gün içinde                                                             tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek                                                                       zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın                                                                     fen noktasından çalışmaya uygun olmayan                                                                   dönemi ile resmi tatil günleri dikkate                                                                             alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı                                                             verilmez.
3- İhalenin
a)
 Yapılacağı yer                                           :Karaman Mah Albay Reşat Çiğiltepe Cad No:11                                                                       Merkez/Afyonkarahisar
b) Tarihi ve saati                                          :01.10.2015 - 09:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.
 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
idare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YAPIM BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ İHALE SALONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basın 147509 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilanlar.gov.tr’de

 

Kaynak: Editör: Ahmet Akosmanoğlu
 
Etiketler:
Yorumlar