Haber Detayı
13 Mayıs 2015 - Çarşamba 22:01 Bu haber 625 kez okundu
 
EKMEKLİK UN (BEYAZ UN) VE TAM BUĞDAY UNU (KEPEKLİ) AFYONKARAHİSAR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU
Resmi İlan Haberi


Ekmeklik Un (Beyaz Un) ve Tam Buğday Unu (Kepekli) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                    :2015/58999

1-İdarenin
a)
 Adresi                                           :ESENTEPE MAHALLESİ ADNAN MENDERES                                                             BULVARI KONYA KARAYOLU 3. KM. 52 03040                                                         AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası        :2722163820 - 2722163822
c) Elektronik Posta Adresi             :afyon.acik@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının                     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

görülebileceği internet adresi

(varsa)
2-İhale konusu malın
a)
Niteliği, türü ve miktarı            :175.000 kg. Ekmeklik Un (Beyaz Un) ve 25.000                                                      kg. Tam Buğday Unu (Kepekli)
                                                           Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı                                                    içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                  :Afyonkarahisar Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu                                                   Müdürlüğü fırın atölyesi
c) Teslim tarihi                                :Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 365 gün                                                   içinde peyder pey alım yapılacaktır.
3- İhalenin
a)
Yapılacağı yer                             :Afyonkarahisar Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu                                                   Müdürlüğü Muhasebe Bürosu
b) Tarihi ve saati                             :09.06.2015 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
Aday ve istekli adına düzenlenmiş Sanayi Sicil Belgesi veya aday ve isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına düzenlenmiş Kapasite Raporu veya İmalat Yeterlik Belgesi veya Yerli Malı Belgesi
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Un ve Unlu Gıdalar alım ve satım işleri

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.Halk Bankası Afyonkarahisar merkez şubesindeki TR20 0001 2009 1830 0005 0000 55 nolu işyurdumuz hesabına doküman satış bedeli yatırıldıktan sonra İşyurdumuzdan adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyonkarahisar Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü Muhasebe Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basın 79194 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar  www.ilanlar.gov.tr’de

 

Kaynak: Editör:
 
Etiketler:
Yorumlar