Haber Detayı
19 Ağustos 2015 - Çarşamba 21:51 Bu haber 668 kez okundu
 
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Resmi İlan Haberi


6 Kalem Cihaz ve Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                                    :2015/106452
1-İdarenin
a)
 Adresi                                                            :Ahmet Necdet Sezer Kampusü Gazligöl yolu 03200
                                                                              AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası                      :2724440303-2722281288
c) Elektronik Posta Adresi                           :kus970@hotmaiI.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği       :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a)
 Niteliği, türü ve miktarı                           :6 Kalem Cihaz ve Malzeme Alımı
                                                                              Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde                                                                                bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri                                                   :Afyon Kocatepe Üniversitesi Diş 1 Hekimliği Fakültesi
                                                                              Dekanlığı
c) Teslim tarihi                                                 :Sözleşmenin imzalanmasını (Sayıştay tesciline tabi işlerde
                                                                              ise bu tescilin yapılmasını) müteakip idare tarafından                                                                                  yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese                                                                         yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren mal                                                                     teslim edilecek/işe başlanacaktır.
3- İhalenin
a)
 Yapılacağı yer                                              :Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Gazligöl Yolu
                                                                              Ahmet Necdet Sezer Kampusu Atatürk Kongre Merkezi                                                                                            Çiğiltepe Toplantı Salonu AFYONKARAHİSAR
b) Tarihi ve saati                                              :03.09.2015 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
-Cihaz ve Malzemelerin özelliklerine göre servis ve bakım onarıma ilişkin teknik şartnamede istenilen belgeler var ise ilgili belgeler ihale dosyasında ibraz edilecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
-İlgili Teknik şartnameler doğrultusunda " Basınçlı Tencere ve Alçı Kesme Cihazı "
için numune verilecektir.(Numuneler Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına Tutanakla teslim
edilip numune teslim tutanağı ihale dosyasında ibraz edilecektir.)
-Teklif edilen cihaz ve malzemelerin uygunluğunu teyit etmek amacıyla: ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalog, fotoğraf veya materyaller ihale dosyasında ibraz edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 55 TRY ( Türk Lirası), yurtdışı için 105 TRY ( Türk Lirası) doküman bedelini Vakıfbank Afyonkarahisar Şb.TR83 0001 5001 5800 7294 5866 28 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı salın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İhale saatinden 1(Bir) saat Öncesine kadar AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğünde teslim alınabilecektir. İhale saatinden l(Bir saat )öncesinden ihale saatine kadar Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Gazlıgöl Yolu Ahmet Necdet Sezer Kampusu Atatürk Kongre Merkezi Çiğiltepe Toplantı Salonu AFYONKARAHİSAR'da teklifler sunulacaktır, adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basın 131333 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilanlar.gov.tr’de

Kaynak: Editör: Ahmet Akosmanoğlu
 
Etiketler:
Yorumlar