Haber Detayı
10 Temmuz 2015 - Cuma 23:14 Bu haber 1561 kez okundu
 
İHALE İLANI Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.Afyon Şeker Fabrikası Müdürlüğü
Resmi İlan Haberi


Karayolu Pancar Nakliyesi Hizmet alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                         :2015 / 88176
1-
 İdarenin
a) Adresi                                               :Afyonkarahisar Konya karayolu 22.Km. Afyonkarahisar
b) Telefon ve Faks Numarası             :0 272 248 34 80 - 0 272 248 34 87
c) Elektronik Posta Adresi (varsa)    :ticaret2@hotmail.com
2- İhale konusu hizmetin
a)
Niteliği, Türü ve Miktarı                 :Karayolu Pancar Nakliyesi

 

Bölge Adı

Pancarın Tesellüm

Edileceği Kantar Adı

Sevk

Edilecek

Fabrika

Adı

Nakliyeci

Tarafından

Taşınacak

Pancar Ton

AFYON

İhsan iye

Afyon Şeker Fabrikası

9.000

ÇAY

Çay

Afyon Şeker Fabrikası

5.000

SANDIKLI

Sandıklı

Burdur Şeker Fabrikası

20.000

Ekinova

Burdur Şeker Fabrikası

5.000

Emirhisar

Burdur Şeker Fabrikası

25.000

Türkakın

Burdur Şeker Fabrikası

29.000

ŞUHUT

Şuhut

Afyon Şeker Fabrikası

70.000

TOPLAM

163.000

 

b) Yapılacağı Yer                                  :2.a)maddesinde ayrıntılı gösterilmiştir.
c) İşin Süresi                                         :2015 / 2016 kampanya dönemi Ziraat servisinin vereceği terinin programına                                                   göre belirlenecektir.

3-İhalenin
a)
 Yapılacağı Yer                                  :Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
b) Tarihi ve Saati                                 :31.07.2015 Cuma günü saat 14.30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4. 1- İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 (Yüz) Türk Lirası karşılığı Afyon Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bil­iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13- Diğer Hususlar
13.1.
 İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
13.2. İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

 

Basın 113190 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilanlar.gov.tr’de

Kaynak: Editör: Ahmet Akosmanoğlu
 
Etiketler:
Yorumlar