Haber Detayı
21 Mayıs 2015 - Perşembe 21:52 Bu haber 684 kez okundu
 
İHALE İLANI T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası Müdürlüğü
Resmi İlan Haberi


Kireç Taşı Mal Alımı T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası                                    :2015 / 62710

1 - İdarenin
a)
 Adresi                                                        :Afyonkarahisar Konya karayolu 22.Km.                                                                             Afyonkarahisar
b) Telefon ve faks numarası                         :02722483480 - 02722483487
c) Elektronik posta adresi                              :
ç) İhale dokümanının görülebileceği            :
internet adresi (varsa)

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                            :35.000 Ton (± % 20 toleranslı ) Kireçtaşının                                                                      Yüklenici tarafından evsafına uygun olarak                                                                        fabrikaya nakli ve fabrika stok sahasında idare                                                                  yetkililerinin göstereceği yere tarif edilen şekilde                                                                       istif edilmesi işidir.
b) Yapılacağı yer                                           :Fabrikamız stok sahasına nakliyesi ve istif                                                                         edilmesi.
c) İşin süresi                                                   :İdarece verilecek termin programı dahilinde                                                                    belirlenecek tarihler arasında
3-İhalenin
a)
 Yapılacağı yer                                           :Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati                                           :09.06.20I5 Salı günü Saat 14:00 
4- İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118.00 (Yüzonsekiz)Türk Lirası karşılığı Afyon Şeker fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi. aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların (istihraç+nakliye) çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine bırakılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13- Diğer Hususlar
13.1. İsteklinin teklifini postayla göndermesi halinde dahi. T.Ş.F.A.Ş Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğinin 24. ve 25. Maddesi uyarınca eksiltme veya pazarlık yapılabileceğinden, isteklinin kanuni temsilcisinin noter onaylı belge aslı ile birlikte ihale gün ve saatinde hazır bulunması gerekmektedir. Kanuni temsilcinin ihale gün ve saatinde komisyon toplantı yerinde bulunmaması halinde postayla gönderilen teklif nihai teklif sayılacaktır.
13.2. İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.


Basın 84395 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar  www.ilanlar.gov.tr’de

Kaynak: Editör:
 
Etiketler:
Yorumlar