Haber Detayı
29 Kasım 2015 - Pazar 21:02 Bu haber 564 kez okundu
 
İHALE İLANI T.Ş.F.A.Ş.AFYON ŞEKER FABRİKASI MUHTELİF SAC MALZEME ALIMI AÇİK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
Resmi İlan Haberi


İhale kayıt numarası                           :2015/ 166389

1- İdarenin

a) Adı                                                 :T.Ş.F.A.Ş.Afyon Şeker Fabrikası

b) Adresi                                            :Afyonkarahisar Konya Karayolu 22.Km AFYONKARAHİSAR

c) Telefon ve Faks numarası              :0 272 248 34 80 Faks: 0 272 248 34 87

2- İhale konusu malların

a) niteliği, türü ve miktarı                   :İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı aşağıda belirtilmiştir.

Muhtelif Sac Malzeme Alımı

SIRA  MALZEMENİN EVSAFI                                                   ÖLÇÜSÜ       MİKTARI

NO

1          Sac Malzeme 2x2000x6000 mm Rst 37-2 (6 Plaka)                   Kg                1130

1şt 5 Nolu teknik Şart. Göre

2          Sac Malzeme 5x2000x6000 mm Rst 37-2 (21 Plaka)                 Kg                 9900

1şt 5 Nolu teknik Şart. Göre

3          Sac Malzeme 6x2000x6000 mm Rst 37-2 (18 Plaka)                 Kg               10174

1şt 5 Nolu teknik Şart. Göre

4          Sac Malzeme 8x2000x6000 mm Rst 37-2 (35 Plaka)                 Kg               26380

1şt 5 Nolu teknik Şart. Göre

5          Sac Malzeme 10x2000x6000 mm Rst 37-2 (35 Plaka)               Kg               32970

1şt 5 Nolu teknik Şart. Göre

6          Sac Malzeme 12x2000x6000 mm Rst 37-2 (10 Plaka)                Kg              11304

1şt 5 Nolu teknik Şart. Göre

7          Sac Malzeme 15x2000x6000 mm Rst 37-2 (5 Plaka)                  Kg                7065

1şt 5 Nolu teknik Şart. Göre

8          Sac Malzeme 18x2000x6000 mm Rst 37-2 (5 Plaka)                  Kg                8480

1şt 5 Nolu teknik Şart. Göre

9          Sac Malzeme 20x2000x6000 mm Rst 37-2 (5 Plaka)                  Kg                9420

1şt 5 Nolu teknik Şart. Göre

10        Sac Malzeme 30x2000x6000 mm Rst 37-2 (3 Plaka)                  Kg                8480

1şt 5 Nolu teknik Şart. Göre

11        CrNi Sac 304 Kalite 2x2000x6000 mm (3 plaka)                        Kg                 565

1 şt 7 Nolu teknik şart. Göre

12        CrNi Sac 304 Kalite 4x2000x6000 mm (14 plaka)                      Kg                5275

1 şt 7 Nolu teknik şart. Göre

13        CrNi Sac 304 Kalite 5x2000x6000 mm (32 plaka)                      Kg              15072

1 şt 7 Nolu teknik şart. Göre

14        CrNi Sac 304 Kalite 6x2000x6000 mm (14 plaka)                      Kg                7912

1 şt 7 Nolu teknik şart. Göre

15        CrNi Sac 304 Kalite 8x2000x6000 mm (14 plaka)                      Kg              10550

1 şt 7 Nolu teknik şart. Göre

16        CrNi Sac 304 Kalite 10x2000x6000 mm (7 plaka)                      Kg                6594

1 şt 7 Nolu teknik şart. Göre

17        CrNi Sac 304 Kalite 15x2000x6000 mm (2 plaka)                      Kg                2826

1 şt 7 Nolu teknik şart. Göre

18        NPU 80x6000 mm St 37 DİN 1026                                            Kg              5184

(1 şt 21 nolu teknik şartnameye göre)

19        NPU 100x6000 mm St 37 DİN 1026                                                     Kg              7950

(1 şt 21 nolu teknik şartnameye göre)

20        NPU 120x6000 mm St 37 DİN 1026                                                     Kg              8040

(1 şt 21 nolu teknik şartnameye göre)

21        NPU 300x6000 mm St 37 DİN 1026                                                     Kg              2772

(1 şt 21 nolu teknik şartnameye göre)

b) Teslim Yeri                                    : Afyon Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı ve İmalat Birimi Malzeme Ambarı

c) Teslim Tarihi                                  : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, işe başlama tarihinden itibaren en geç 15 (Onbeş) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) yapılacağı yer                                 : T.Ş. F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu

b) tarihi ve saati                                 : 16.12.2015 Çarşamba günü saat 14.00

4- İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dâhil) TL 118,00 (Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

7- Teklifler, 16.12.2015 Çarşamba günü saat 14.00 'e kadar Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

9- İsteklinin teklifini postayla göndermesi halinde dahi, T.Ş.F.A.Ş Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğinin 24. ve 25. Maddesi uyarınca eksiltme veya pazarlık yapılabileceğinden, isteklinin kanuni temsilcisinin noter onaylı belge aslı ile birlikte ihale gün ve saatinde hazır bulunması gerekmektedir. Kanuni temsilcinin ihale gün ve saatinde komisyon toplantı yerinde bulunmaması halinde postayla gönderilen teklif nihai teklif sayılacaktır.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler

13- Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

Basın 194419 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar   www.ilanlar.gov.tr’de

Kaynak: Editör: Ahmet Akosmanoğlu
 
Etiketler:
Yorumlar