Haber Detayı
07 Temmuz 2015 - Salı 23:12 Bu haber 593 kez okundu
 
İHALE İLANI T.Ş.F.A Ş.Afyon Şeker Fabrikası
Resmi İlan Haberi


Fabrikamız Merkez Kantarı Pancar Tesellüm İşi Hizmet Alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                    :2015/ 86340
1 -İdarenin
a)
 adresi                                           :Afyonkarahisar Konya karayolu 22.Km.

                                                           Afyonkarahisar
b) telefon ve faks numarası         :02722483480 - 02722483487
c) elektronik posta adresi (varsa):
2- İhale konusu hizmetin
a)
 niteliği, türü ve miktarı             :Fabrikamız Merkez Kantarı Pancar Tesellüm İşi                                                         Hizmet Alımı, Fabrikamız 2015 / 2016 kampanya                                                      döneminde, Fabrikamız Merkez Kantarı Pancar                                                        Tesellüm Hizmet Alımı işidir
b) Yapılacağı yer                             :Afyon Şeker Fabrikası Merkez Kantarı
c) işin süresi                                     :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren, Ziraat                                                     Servisinin notuna istinaden iş başı yapılır.
                                                           Çalışacak personel toplam 70 kişi olup yevmiye                                                         miktarı bayram ve resmi tatilleri dahil toplam                                                            8400 yevmiyedir.
3- İhalenin
a)
 Yapılacağı yer                             :Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati                             :29.07.2015 Çarşamba günü saat 14.00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası karşılığı Afyon Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birini fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3"ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13- Diğer Hususlar
13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
13.2. İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp. İdare ihalesi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

Basın 111563 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar   www.ilanlar.gov.tr’de

 

Kaynak: Editör: Ahmet Akosmanoğlu
 
Etiketler:
Yorumlar