Haber Detayı
13 Temmuz 2015 - Pazartesi 21:45 Bu haber 534 kez okundu
 
İLAN
Resmi İlan Haberi


Afyonkarahisar Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı İlçe Entegre Hastaneleri bünyesinde kurulacak olan Sağlıklı Yaşam Merkezi, Annelik Okulu ve Sağlık Evleri için kullanılmak üzere Demirbaş ve Sarf Malzeme alımı işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                                         :2015/82921
1- İdarenin
a)
 Adresi                                                              :DERVİŞ PAŞA MAHALLESİ DR. MAHMUT HOCA CADDESİ 26 03200
                                                                              AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve faks numarası                             :2724440430 - 2722151084
c) Elektronik Posta Adresi                                 :hsm03.destek@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği               :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)
2- İhale konusu malın
a)
 Niteliği, türü ve miktarı                                 :1. KISIM 17 KALEM DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI 2. KISIM 15                                                                               KALEM TIBBI SARF MALZEME ALIMI
                                                                              Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan                                                                          idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                                      :Afyonkarahisar Halk Sağlığı Müdürlüğü Deposu
c) Teslim tarihi                                                     :SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTAKİP İŞE BAŞLANACAK                                                                              OLUP, 30 TAKVİM GÜN İÇERİSİNDE MALLAR TESLİM EDİLECEKTİR
3- İhalenin
a)
 Yapılacağı yer                                                  :Afyonkarahisar Halk Sağlığı Müdürlüğü İhale Salonu Derviş Paşa
                                                                              Mah.Dr.mahmut Hoca Cad. No: 26

b) Tarihi ve saati                                                 :04.08.2015 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.
 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Cerrahi El Aletleri ürünü için teklif veren firmalar fabrikasyon işçilik ve malzeme hatalarına karşı 5 yıl garantili olmalı garanti süresi içinde bozulan aletler firmaya bildiriminden itibaren 10 gün içinde orjinaline uygun şekilde hatası değişmesse aynı süre içerisinde yenisi ile değiştirilmelidir. Duvara Monte Otoskop Oftalmoskop, Cerrahi Aspiratör Cihazı, Sseyyar Lamba,Bifazik Defibrilatör,Alkolmetre, Parmak tipi Pulseoksimetre cihazı, Nebulizatör ,malzemeler Yedek parça temini ve teknik servis garantisi ücreti mukabilinde 10 (on) yıl süre ile garantili olmalıdır.
4.3.3.
4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2015/9 sayılı genelgesince Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin kapsamında olan ürünlerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına(TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak Tıbbi Cihazların TİTUBB'da Sağlık Bakanlığınca onaylı olması şarttır Tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamında olmayan ürünler için TİTUBB kayıt bildirimi aranmayacak olup, teklif veren firmalar bunu belgelendirecektir.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teknik Şartnamemizde belirtilen ve numunesi istenen kalemler Temassız Kızıl Ötesi Ateş Ölçer,Oksijen Terapi Cihazı, Pediatrik Tip Suni Solunum Seti.Yetişkin Tip Suni Solunum Seti, Şeker Ölçüm Stribi, Cerrahi Sutur Seti.Yetişkin Çocuk Boy Ölçüm Mezuru, Mezura, Cilt Stapleri.Tansiyon Aleti (Erişkin),Tansiyon Aleti (Çocuk) Yapılı Erişkin Tansiyon Aleti, Cerrahi El Aletleri «Yüzük Kesme Makas, Kızıl Ötesi Ateş Ölçer ve EKG Kağıtları için teklif verecek olanların numunelerinin üzerine firma ismi, İhale ismi ve ihale kalem sıra numarası yazılıp numuneler bir torba veya koliye konarak üzerine teklif veren firmayı belirleyici etiket yapıştırarak ihale saatine kadar ihale komisyonuna teslim edeceklerdir.Numunesi olmayan kalemler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Dijital Yer Baskülü ,Nebulizatör Parmak Tipi Pulseoksimetre cihazı, Cerrahi Aspiratör, Alkolmetre, Duvara monte otoskop-oftalmoskop , Temassız Kızıl Ötesi Ateş ölçer, Tramel Ortaboy,Tramel Büyük Boy.Metal Kilitli Takım Çantası,Jinekolojik Muayene Masası, Dijital Bebek Terazisi,Bifazik Defibrilatör Cihazı için teklif verecek firmalar ürünlere ait türkçe kullanım kulavuzu ile resimli açıklamalı katalog veya broşörü tekliflerinde sunacaklardır, sunmayanlar değerlendirme dışı bırakılacaklardır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Kamu veya özel sektörde bedel içeren tek sözleşmeye ilişkin her türlü Tıbbı sarf ,Demirbaş Malzeme veya Tıbbı cihaz alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Afyonkarahisar Halk Sağlığı Müdürlüğü Dervişpaşa Mahallesi Dr.Mahmut Hoca Caddesi No:26 AFYONKARAHİSAR adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyonkarahisar Halk Sağlığı Müdürlüğü Döner Sermaye Satın Alma Birimi Derviş Paşa Mahallesi Dr.Mahmut Hoca Cad.NO: 26 AFYONKARAHİSAR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan İstekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basın 112063 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilanlar.gov.tr’de

Kaynak: Editör: Ahmet Akosmanoğlu
 
Etiketler:
Yorumlar