Haber Detayı
31 Temmuz 2015 - Cuma 22:14 Bu haber 658 kez okundu
 
İŞ ELBİSESİ TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. AFYON ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
Resmi İlan Haberi


İş Elbisesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası                                    :2015/96842
1- İdarenin
a)
 Adresi                                                            :Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. KM. No:1 03040                                                                                   AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası                      :2722483480 - 2722483487
c) Elektronik Posta Adresi                           :ticaret2@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği       :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)
2- İhale konusu malın
a)
 Niteliği, türü ve miktarı                           :Farklı Beden Ölçülerinde 450 Adet İş Elbisesi

                                                                              Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde                                                                           bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri                                                   :T.Ş.F.A.Ş Afyon Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı
c) Teslim tarihleri                                            :Yüklenici firma söz konusu malzemeleri, Fabrikamız                                                                                yetkilileri tarafından şahit numunenin incelenmesini                                                                                               müteakip seri imalat için gerekli onayın verildiği tarihten                                                                       itibaren30 (otuz) takvim günü içinde teslim edecektir.
3- İhalenin
a)
Yapılacağı yer                                              :T.Ş.F.A.Ş Afyon Şeker Fabrikası Afyon-Konya Karayolu 22.                                                                      Km. Afyonkarahisar
b) Tarihi ve saati                                              :11.08.2015 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.
 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı geıegi kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Sekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Yüklenici; teknik şartnamelerdeki özellikler ve ekte verilen çizimler esas alınmak sureti ile bir adet 54 beden iş elbisesi hazırlayacak ve 20 x 20 ebatlarında kullanılan kumaş örneği ile birlikte teklifleri ekinde verecektir.
İstekliler birden fazla numune teklif edemeyeceklerdir ve numuneleri olmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
5.
 Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş tekliflerin birbirine eşit olması durumunda, fiyat teklifi düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda 35.2. maddesindeki fiyat dışı unsurların sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Bu unsurların da eşit olması halinde, teklif ettiği mal yerli malı olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenir. Bu değerlendirme sonucunda da ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi yine belirlenmez ise iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarı esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi belirlenir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 59 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.Ş.F.A.Ş Afyon Şeker Fabrikası -Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.Ş.F.A.Ş Afyon Şeker Fabrikası - Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basın 123712 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilanlar.gov.tr’de

 

Kaynak: Editör: Ahmet Akosmanoğlu
 
Etiketler:
Yorumlar