Haber Detayı
11 Ağustos 2015 - Salı 20:58 Bu haber 718 kez okundu
 
PERSONEL SERVİS HİZMETLERİ KİRALAMASI 13 NCÜ İKM.MERK.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK
Resmi İlan Haberi


PERSONEL SERVİS HİZMETLERİ KİRALAMASI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                                    :2015/98648

1 -İdarenin
a)
Adresi                                                            :ÖRNEKEVLER MAHALLESİ FATİH YOLU ÜZERİ KÖMÜRCÜLER                                                                  SİTESİ KARŞISI AFYONKARAHİSAR                                                                                                                        MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası                      :2722165700 -2722162840
c) Elektronik Posta Adresi                           :
ç) İhale dokümanının görülebileceği       :https://ekap.kik.gov tr/EKAP/

internet adresi
2-İhale konusu hizmetin
a)
Niteliği, türü ve miktarı                           :İHALE KONUSU İŞİN TAMAMI, İŞİN TÜRÜNE VE MİKTARINA                                                                  GÖRE EK'Lİ LİSTEDE BELİRTİLEN 12 (ONİKİ) AYRI GÜZERGAHA                                                                 AYRILMIŞTIR. (6 adet otobüs en az 45 koltuklu ve 6 adet                                                                        Midibüs en az 27 koltuklu ile 203 iş gününde toplam 2436                                                                     (gidiş-geliş) sefer.
                                                                              Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde                                                                           bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                                              :8'inci Ana Bakım Merkezi Komutanlığı ve 13'üncü İkmal                                                                         Merkezi Komutanlığı personelinin Eşrefpaşa mahallesinden                                                                  Afyonkarahisar'ın şartnamede belirtilen 12 ayrı güzergaha                                                                     uygun şekilde taşınması.
c) Süresi                                                             :İşe başlama tarihi 16.09.2015, işin bitiş tarihi 30.06.2016
3- İhalenin
a)
Yapılacağı yer                                              13 UNCU İKMAL MERKEZİ KOMUTANLIĞI / İHALE                                                                                         KOMİSYON BAŞKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR
b) Tarihi ve saati                                              :03.09.2015 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri:

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz
4.1.6 Tüzel kişi tarafından ıs deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli malı müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve malı yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
İş deneyimi kapsamında değerlendirilecek benzer iş olarak kamu veya özel sektörde yapılan "Personel taşıma hizmetleri genel tanımına" uyan iş deneyim belgeleri kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı 13 ÜNCÜ İKMAL MERKEZİ KOMUTANLIĞI / İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 13 ÜNCÜ İKMAL MERKEZİ KOMUTANLIĞI / İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir
9. İstekliler tekliflerini. Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın 128128 www.bik.gov.tr

                                                                    Resmi İlanlar  www.ilanlar.gov.tr’de                 

Kaynak: Editör: Ahmet Akosmanoğlu
 
Etiketler:
Yorumlar