Haber Detayı
13 Mayıs 2015 - Çarşamba 22:02 Bu haber 619 kez okundu
 
SEBZE VE MEYVE ALIMI AFYONKARAHİSAR E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
Resmi İlan Haberi


SEBZE VE MEYVE ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale Kayıt Numarası :2015/57473

1-İdarenin
a)
 Adresi                                            :Esentepe mahallesi Kale görünmez mevkii Konya                                                      yolu üzeri 52/2 03340 AFYONKRAHİSAR MERKEZ/                                                     AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası           :2722161178-2722164525
c) Elektronik Posta Adresi               :
ç) İhale dokümanının                       : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

görülebileceği internet adresi

(varsa)
2-İhale konusu malın
a)
Niteliği, türü ve miktarı               :YAZLIK SEBZE VE MEYVE: 24 KALEM
                                                           Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı                                                          içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                    :KURUM MUTFAĞI
c) Teslim tarihi                                 :İDARLECE VERİLEN SİPARİŞE GÖRE, PEYDER PEY
3- İhalenin
a)
Yapılacağı yer                               :AFYONKARAHİSAR E TİPİ KAPIL CEZA İNFAZ                                                                KURUMU- ESENTEPE MAH.KONYA YOLU ÜZERİ                                                           NO:52/2- AFYONKARAHİSAR
b) Tarihi ve saati                              :21.05.2015 - 15:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler;

TİCARET VE SANAYİ ODASINDAN/VEYA MESLEK ODASINDAN ÜYELİK BELGESİNİN İBRAZI.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. 

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

TİCARET ODASI/VEYA MESLEK ODASINDAN ODA KAYIT BELGESİ.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı BEDELİNİ MALİYETE YATIRARAK, KURUM GENEL BÜTÇE AMBARI BÜROSU adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AFYONKARAHİSAR E TİPİ KAPIL CEZA İNFAZ KURUMU- ESENTEPE MAH.KONYA YOLU ÜZERİ NO:52/2- AFYONKARAHİSAR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basın 77872 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar  www.ilanlar.gov.tr’de

Kaynak: Editör:
 
Etiketler:
Yorumlar