Haber Detayı
14 Ekim 2015 - Çarşamba 20:11 Bu haber 469 kez okundu
 
TIBBİ SARF MALZEME ALIMI AFYONKARAHİSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Resmi İlan Haberi


Tıbbi Sarf Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                                    :2015/138386
1- İdarenin
a)
 Adresi                                                            :DERVISPASA MAHALLESİ DR. MAHMUT HOCA CADDESİ                                                                          03200 AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası                      :2724440430 - 2722147524
c) Elektronik Posta Adresi                           :
ç) İhale dokümanının görülebileceği       : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2- İhale konusu malın
a)
Niteliği, türü ve miktarı                           :10 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme alımı yapılacaktır.
                                                                              Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde                                                                           bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                                   :Afyonkarahisar Sağlık Müdürlüğü deposuna firma                                                                                     tarafından teslimi yapılacaktır.
c) Teslim tarihi                                                 :İl Sağlık Müdürlüğü Deposuna tıbbi sarf malzemeler 20 gün                                                                  içinde firma tarafından teslimat yapılmak zorundadır
3- İhalenin
a)
Yapılacağı yer                                              :Dervişpaşa Mah. Dr. Mahmut Cad. No:26 - Merkez /                                                                                 AFYONKARAHİSAR İl Sağlık Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri                                                                   Satınalma Birimi
b) Tarihi ve saati                                              :26.10.2015- 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.
 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi:
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kas ıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri:
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılanın/..
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
a) Teklif veren isteklilerin ve teklif ettikleri malzemelerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TITUBB) kayıtlı olması ve teklif edilen malzemenin TITUBB' da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması zorunluğu olup. istekliler teklifleri ekinde bu durumu gösteren belgeleri internet çıktısı olarak teklifleri ekinde sunacaktır.
b) Kapsam dışı ürünlerde kapsam dışı olduğunu kanıtlayın belge ihale dosyasında sunulacak.
c) Tıbbi Malzemeler "T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıt edilmiş tıbbi cihaz üreticisi ve ithalatçı firmaların onaylı ürünlerinden temin edileceğinden teklif edilen tıbbi malzemelerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" tarafından onaylanmış ürün (barkod) numarası, etiket ve marka adı teklif mektuplarında veya ihale dosyasında (ürünün markası , UBB barkod nosu firma ve/veya bayi tanımlayıcı numaraları) teklif dosyasında sunulmalıdır.

d) Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin her bir kısmına ayrı ayrı % 5 (beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler teklif ettikleri kalemlere ait 1 er adet numune verecek olup numuneler, ihale saatinden önce üzerinde firma etiketi ve malzeme ihale sıra nosu yazılı liste ile birlikte verilecek, liste 3 (üç) nüsha olacak ve sıra no, malzeme ismi belirtilerek firma tarafından imzalı ve kaşeli olacaktır. Bir nüshası dosyaya eklenecek, bir nüshası numuneler ile birlikte teslim edilecek, bir nüshası ise firmada kalacaktır. İsteklilerin teklif ettiği ürünlere ilişkin katalog mevcut dokümanlar istenildiği takdirde ihale komisyonuna teslim edecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 5 (beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Dervişpaşa Mah.Dr. Mahmut Cad. No:26 - Merkez / AFYONKARAHİSAR İl Sağlık Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Satmalına Birimi adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğüne ait Halk Bankası Afyonkarahisar Merkez Şubesi nezdindeki IBAN NO: TR68 0001 2009 1830 0005 0000 64 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dervişpaşa Mah.Dr. Mahmut Cad. No:26 - Merkez / AFYONKARAHİSAR İl Sağlık Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basın 159865 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar   www.ilanlar.gov.tr’de

 

 

Kaynak: Editör: Ahmet Akosmanoğlu
 
Etiketler:
Yorumlar