Haber Detayı
10 Temmuz 2015 - Cuma 00:20 Bu haber 662 kez okundu
 
TRAFO VE JENERATÖR SATIN ALINACAKTIR AFYONKARAHİSAR ADLİYESİ ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
Resmi İlan Haberi


AFYONKARAHİSAR ADLİYESİ ANAHTAR TESLİM GÜÇ ARTIŞI İÇİN TRAFO VE JENERATÖR ALIMI VE MONTAJI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                                         :2015/83900
1-İdarenin
a)
 Adresi                                                              :ADALET DAİRESİ KONYA YOLU ÜZERİ AFYONKARAHİSAR                                                                                           MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası                             :2722169003-2722173796
c) Elektronik Posta Adresi                                 :
ç) İhale dokümanının görülebileceği               :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2- İhale konusu malın
a)
 Niteliği, türü ve miktarı                                 :Muhtalif Miktarlarda Ana Grup ve Elektrik Tesisat Grubu
                                                                              Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari                                                                     şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri                                                      :Afyonkarahisar Adliye Sarayı
c) Teslim tarihi                                                     :Sözleşme imzalanması ve yer tesliminden itibaren 50 takvim günü                                                                         içinde montaj ve iş teslimi tamamlanacaktır.
3- İhalenin
a)
 Yapılacağı yer                                                  :Adnan Menderes Bulvarı Zübeyde Hanım Caddesi Cezaevi Yanı                                                                              Afyonkarahisar
b) Tarihi ve saati                                                 :10.08.2015 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.
 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin işdeneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39 uncu maddesindeki açıklamalar doğrultusunda düzenlenmelidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Her türlü Elektrik Elektronik İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası)karşılığı Afyonkarahisar Adliye Sarayı idari İşler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adalet Sarayı Afyonkarahisar adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basın 111465 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilanlar.gov.tr’de

 

Kaynak: Editör: Ahmet Akosmanoğlu
 
Etiketler:
Yorumlar