Haber Detayı
18 Eylül 2015 - Cuma 22:52 Bu haber 554 kez okundu
 
YOL, TESİSAT VE AYDINLATMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Resmi İlan Haberi


Orman ve Su İşleri Bakanlığı V Bölge Müdürlüğü - Erkmen Günübirlik Kullanım Alanı Peyzaj Projesi Yol Yapım, Tesisat Ve Aydınlatma İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası                                   :2015/122975
1-İdarenin
a)
Adresi                                            :DERVİŞPAŞA MAHALLESİ, BİLGİ AFYON KARAHİSAR                                                       03100 MERKEZ/AFYONKARAHİSAR CADDESİ, NO:24                                                       AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası              :2722135351 - 2722137418
c) Elektronik Posta Adresi                  :afyon@ormansu.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi
2- İhale konusu yapım işinin
a)
 Niteliği, türü ve miktarı                 :1 adet YOL YAPIM, TESİSAT VE AYDINLATMA İŞİ
                                                           Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde                                                           bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                               :Afyonkarahisar - Erkmen Kasabası
c) İşe başlama tarihi                          :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
                                                           yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi                                       :Yer tesliminden itibaren 50 (elli) takvim günüdür.
3- İhalenin
a)
 Yapılacağı yer                                :ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI V. BÖLGE                                                                     MÜDÜRLÜĞÜ DERVİŞPAŞA MAHALLESİ, BİLGİ CADDESİ,                                                            NO:24             AFYONKARAHİSAR
b) Tarihi ve saati                               :05.10.2015 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1.
 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(A) ALT YAPI / XVIII. GRUP.SAHA İŞLERİ VE BENZERİ İŞLER
4.4.2.
 Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ DİPLOMASI MEZUNİYET BELGESİ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
5. 
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DERVİŞPAŞA MAHALLESİ, BİLGİ CADDESİ, NO:24 AFYONKARAHİSAR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DERVİŞPAŞA MAHALLESİ, BİLGİ CADDESİ, NO:24 AFYONKARAHİSAR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Basın 147260 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilanlar.gov.tr’de

Kaynak: Editör: Ahmet Akosmanoğlu
 
Etiketler:
Yorumlar